mandag den 16. november 2009

I inviteres til møde i Borgerinitiativet Red Søerne

I inviteres til møde i Borgerinitiativet Red Søerne

Torsdag d. 19.11 kl. 19.30

(hos Mie Petersen, Gammeltoftsgade 24 1.th)

Teknik og Miljøudvalget har d. 4.11. besluttet at foreslå Borgerrepræsentationen at forslaget om ”Rød Rute for tung trafik” sættes i en ny høring. Dette vil Borgerrepræsentationen sandsynligvis beslutte d. 26.11. Fristen for høringssvar bliver dermed i midten eller slutningen af januar. Måske d. 16.1. eller 21.1.

Dette er en kæmpe sejr for vores borgerinitiativ. Men det er ikke nok at vinde første halvleg. Og anden halvleg bliver sværere og meget mere krævende!

Vi er nødt til at planlægge og organisere os, så alle de gode kræfter trækker nogenlunde i samme retning.

Nogen har tid til meget. Andre har til et par timer. Alle er velkomne. Alle skal kunne komme til! Det vigtigste er, at alle gør en indsats for at sikre Søerne som rekreativt område – uden tung trafik.

Kom til mødet på torsdag og lad os sammen lægge en plan for det videre arbejde.

Sig dette videre til din nabo og til din andels- eller lejerforening.

Tilmelding til mødet på

redsoerne@gmail.com

fredag den 23. oktober 2009

Connie's tale ved foretræde for Teknik og Miljøudvalget den 21/10-09

Jeg vil lægge ud med følgende:


Teknik- og Miljøudvalget – og for den sags skyld også Borgerrepræsentationen har et stort arbejdsområde med mange opgaver at tage stilling til – og derfor følgende postulat:

• Jeg tillader mig at tro – at en del af beslutningstagerne ikke har været opmærksomme på, præcis den røde rutes gennemløb, bla. via Søgaderne – det håber jeg i hvert fald er tilfældet i miljøets navn – alt andet er utænkeligt!

• I og med at der i september 2008 kørte 35.000 biler i døgnet på Nørre Søgade må alle kunne indse, at det ville være helt uforsvarligt at sende flere biler denne vej!

Til oplysning kører der 60.000 biler på H.C. Andersens Boulevard i døgnet!

• Hvorfor er det lige, at man laver hele dette krumspring med lastbiler over 18 ton – ved først at sende dem eller lastbiler i det hele taget fra Nordhavnen nordpå og rundt for at føre dem videre ind i byen igen – i stedet for ad Kalkbrænderihavnsgade – Folke Bernadottes Alle – Øster Voldgade – Nørre Voldgade og ud i H.C. Andersens Boulevard?

Det er i hvert fald ikke for at hindre højresvingsulykker for hvor skulle de opstå – alt går lige ud!

• Så til Moe & Brødsgaards seneste rapport af 19. Sept. i år – det er som at sætte ræven til at vogte gæs!

Idet de jo også har stået for den oprindelige rapport af 15. Maj 2009!

Og når de så konkluderer at antallet af biler nærmest falder – eller kun en minimal stigning i forhold til tidligere ved dels at se på en trafiktælling fra september 2008 og sammenligne med en tælling 16. Juni i år – er det helt hen i vejret!

Hvilket man straks kan se blot ved at se på de bløde trafikanter, der til sammenligning ved de samme optællinger falder fra 8.300 til 6.100 det er et fald på 25% ved optællingen i juni måned – hvilket omvendt svarer til at antallet af biler i stedet burde være 28.000 og omregnet til døgntal 37.000 i forhold til tidligere 30.000 på Øster Søgade!

Altså er det papir det er skrevet på intet værd!

I øvrigt hvis det er således, at det, alt i alt ikke skulle betyde noget med antallet af biler – hvorfor så bruge så mange penge på dette projekt – det er da helt utilstedeligt!

• Såfremt TMU og Borgerrepræsentationen stadig mener, at denne rute skal gennemføres, vil vort krav som minimum være, at vi først får udført uvildige professionelle undersøgelser og målinger over 14 dage døgnet rundt , inddelt i tidsperioder og med udstyr i en højde, der tager de ultrafine partikler med - for at få verificeret miljøpåvirkningen og dermed belastningen på helbredet af såvel partikel- som støjforureningen.

• Det skal i øvrigt påpeges, at alle beboere/borgere er enige om at trafikken er steget voldsomt på søgaderne efter Nørrebrogades lukning – her spiller hastigheden muligvis også ind – det kan ikke udelukkes – blandt beboere på den anden side af søerne skal det nævnes at de også er støjplaget, idet lyden nærmest forstærkes over vand – det samme gælder også ved Nørre Søgade/Åbou-levarden og Øster Søgade/Fredens Bro!

• En del borgere er også meget bekymrede for, om ejendommene kan holde til det – hvis ikke, hvem dækker så følgeskaderne! Jeg personligt oplever allerede på nuværende tidspunkt, at trafikken kan sætte ejendommen i svingninger – ligesom jeg personligt kan oplyse, at de første biler kører omkring kl. 04.30 om morgenen med ret så stor fart og dermed støj – jeg flyttede ind for et år siden og kunne på 3. Sal nyde altanen bortset fra myldretid, det kan ikke lade sig gøre mere overhovedet, man kan ikke holde ud at have altandøren åben for støj – ja, jeg ved præcis, hvad jeg taler om og det er ikke hysteri!

• Og så vil jeg henvise til følgende artiker:

• København er mere forurenet end New York (kilde 24 timer, 24.03.09)

og

• Kan man få stress og forhøjet blodtryk af støj fra trafikken? Svensk undersøgelse - i danmark dør op mod 500 mennesker årligt som følge af trafikstøj - Af Morten Garly Andersen!

• Når man ser på kommunens hjemmesider er der altid billeder af søerne – disse smukke fredede søer, der kunne være så fantastisk et rekreativt område, som man nærmest har fået foræret fra fortiden. Man henviser til søerne i forbindelse med naturvejledning til skoler, Nordisk Ministerråd frem mod 2010 og i mange turistmæssige sammenhænge –

Og sidst men ikke mindst, at vi i samarbejde med Lokaludvalget for Indre By afholder Borgermøde, onsdag den 4. November kl. 19.00 med fokus på byens rum, miljøet og trafikken – her er I alle velkomne!

Til slut vil jeg aflevere et inspirationsoplæg til udvalget, som jeg allerede havde i tankerne for 15 år siden, idet jeg som bosat i kartoffelrækkerne, kunne se behovet for mere plads omkring disse søer til de mange mennesker, der også dengang benyttede dem flittigt som et nærrekreativt område!

TAK!

Mie's tale ved foretræde for Teknik og Miljøudvalget den 21/10-09

Mit navn er Mie Petersen. Jeg repræsenterer mellem 20 og 30 boligforeninger langs Søgaderne i København samlet under navnet borgerinitiativet Red Søerne. Vi vil forhindre, at kommunens plan om at føre den tunge trafik ad Søgaderne realiseres. Jeg vil sige lidt om det principielle i denne sag, Connie vil gå mere i detaljer. Tak fordi I vil lytte. Vi håber, at vores ord kan være med til at påvirke jeres beslutning.


Meget sent blev vi klar over, hvad kommunen egentlig planlagde. Ja, faktisk først nogle få dage, før høringsfristen udløb. Vi er frustrerede og utilfredse med, at denne høringsfasen ikke inddrog os – borgerne, der skal leve side om side med den tunge trafik døgnet rundt. Lokaludvalget for indre by vender de sig mod planen om, at gøre Søgaden til en del af den tunge trafik-linje. Og de beklager, at de pga. sommerferien ikke har haft mulighed for at sende forslaget til borgerhøring.

Vi synes, det er under al kritik, at vi ikke er blevet hørt. At vi ikke har haft mulighed for at sætte os ind i sagen. At vi ikke har set de undersøgelser, rapporter og andet, der ligger til grund for forslaget. Man kan sige meget om processen hidtil, men man kan med sikkerhed ikke kalde den hverken demokratisk til borgerinddragende.

Derfor anfægter vi også enhver af de tællinger, undersøgelser, rapporter, der ligger til grund for forslaget. Det er vi i vores gode ret til - eftersom vi ikke har haft nogen mulighed for at læse dem, studerer dem, forstå dem, finde fejl eller mangler, imødegå dem og for eksempel få lavet vores egne undersøgelser. F.eks. en uvildig trafiktælling på Nørre og Øster Søgade. Men de muligheder er blevet os frataget. Fordi kommunen valgte at sende forslaget til høring, mens alle, det berørte, var på ferie. Vi står i dag i en situation, hvor vores demokratiske muligheder, som f.eks. en uvildig trafiktælling, er blevet os frataget. Det er ganske enkelt for dårligt.

Vi bor ved søgaderne. Vi indånder luften. Vi færdes i trafikken. Døgnet rundt. Da I besluttede at lukke Nørrebrogade steg antallet af biler voldsomt. Ingen, der dagligt færdes ved søerne tror et sekund på, at kommunens seneste måling af trafikken på søgaderne er sandheden!! Gå en tur selv. Tal med nogle af jeres bekendte, familier og venner, der kender området. At lukke en gade betyder jo ikke, at folk holder op med at køre i bil. De kører bare længere for at nå det samme endemål. Man løser ikke et problem blot ved at flytte det fra et sted til et andet. I dag benytter bilisterne blandt andet søgaderne for at nå målet. Så lukningen af Nørrebrogade har miljømæssigt medført et voldsomt øget udslip af co2. En undersøgelse af luftforureningen omtalt i medierne i 2006 viste allerede dengang at EU's grænseværdi for kvælstofdioxid ad Nørre Søgade ved Peblinge Søen var overskredet med godt 70 procent. Vi tør slet ikke tænke på, hvordan det er i dag. Man dør af luftforurening. Man bliver stresset og dør pga. af trafiklarm. Og som om dette ikke er nok, så skal vi nu også have de osende, larmende tunge lastbiler oveni.

Jeg står her overfor jer, lokalpolitikere fra partier, der taler højere og højere om miljø og klima. Om grøn og bæredygtig politik. I en tid hvor alle storbyer i Europa gør alt, hvad de kan for at føre trafikken, og ikke mindst den tunge trafik, uden om byen, så oplever vi her i København, det stik modsatte. Her viser politikerne vej – for den tunge trafik. Det er visionsløst og langt fra bæredygtigt. Hvad med omfordelingscentraler, en ny omfartsvej, havnetunnel, trafiklodser, der sørger for, at lastbiler, der ikke har ærinde i byen, kører udenom, ekstra afgift til lastbiler, der kører igennem. Eller nogle af de mange andre forslag man arbejder med andre steder i Europa. Vi mener ikke, at alle disse muligheder er undersøgt.


Politik er det umuliges kunst, siger man. Det er ikke tilfældet her. Her går man trafiklobbyens vej – ikke borgernes. Ikke miljøets. Man forsøger ikke en gang. Søerne er der, hvor vi bor. Men det er et af de få rekreative områder i København. Der benyttes af hundredvis af borgere hver dag. Af joggere, løbere, skoleklasser, kærester, familier. Af alle. Søerne er unikke. I er ved at ødelægge stedet.

I en ellers historieløs tid vil jeg slutte dette indlæg med at tænke tilbage til dengang, da (hvad hed han) Urban Hansen var overborgmester. Han havde en ide. Urban-ringen blev den kaldt. Den ville også have smadret sø-miljøet. Men københavnere elsker søerne. Så ved det efterfølgende valg mistede Urbans parti rigtig mange stemmer. Så mange at hans efterfølger straks droppede planen. Søerne skal man ikke røre. Det er ikke kun borgere ved Søgaderne, der vil kæmpe imod tung trafik ad søgaderne. Det er alle københavnere. Og gudskelov også nogle af de politikere, der vil blive valgt ind i den nye borgerrepræsentation.

I Red Søerne bliver vi ved. Og vi bliver flere og flere. Vi fortsætter op til valget, under valgkampen og efter valget.

tirsdag den 20. oktober 2009

Borgermøde flyttes til den 4. november 2009

Vi har valgt at flytte borgermødet fra den 28. oktober til

onsdag, den 4. november kl. 19.00 - 22.00

i Kultur/Medborgerhuset på Charlotte Ammundsens Plads.


Dette skyldes bl.a. at Nørrebro Lokaludvalg sammen med Det økologiske Råd - den 28. oktober kl. 18.30-21.30 i Nørrebrohallen sætter fokus på Støjforureningen på Nørrebro.

Alle er velkomne - vi er nogle stykker, der vil møde op for at blive klogere!

I morgen har vi foretræde for Teknik og Miljø - vi må kun møde med 3 - det bliver Mie, Anne og undertegnede. Vi stiller skarpt ind - og viser det sig, at TMU ikke trækker sig og Borgerrepræsentationen heller ikke gør - må vi demonstrere efterfølgende!

Se Politikens artikler i dag på:

http://politiken.dk/indland/article812032.ece

http://politiken.dk/indland/article812257.ece


Er der nogle, der ligger inde med flere underskrifter er det nu, vi har brug for dem!

Enten ved aflevering til SUQ, Nansensgade 41 inden kl. 13.00 eller ring til mig, så afhenter jeg - tlf. 30 20 17 02

På pressegruppens vegne


Connie Hundrup

søndag den 18. oktober 2009

Tung trafik-punktet er på TMU-mødet d. 21.10

Læs mere om Tung Trafik punktet på Københavns Kommunes hjemmeside:


http://www.kk.dk/PolitikOgIndflydelse/ByensStyre/Moeder/NyeDagsordenerOgBeslutningsreferater/Teknik%20og%20Miljøudvalget.aspx?show=%2feDoc%2fTeknik-+og+Milj%c3%b8udvalget%2f21-10-2009+15.00.00%2fDagsorden&type=Dagsorden


Nå, vi skal ikke miste modet - vi ved jo bedst, at der er mange, alt for mange biler - så vi skal lige tjekke nogle ting/tal og holder lige et møde i pressegruppen - men vi skal nok regne med at mobilisere demonstration til Teknik og Miljø på onsdag (som nogle har anbefalet os) - så vi har virkelig brug for opbakning NU!

Det gælder virkelig, at man rydder kalenderen og får alle op af stolene!

Ingen har sagt at det skal være let!!!

fredag den 9. oktober 2009

Åbent brev til Borgerrepræsentationens medlemmer

R E D S Ø E R N E – Nej til tung trafik


København, d. 7. Oktober 2009


Åbent brev til Københavns kommunes Borgerrepræsentation

På vegne af Borgerinitiativ ”Red Søerne” skal vi hermed opfordre Borger-repræsentationen til at tage ”Strategiplanen for tung trafik” af bordet, idet man ikke har fundet en løsning, der er acceptabel på bl.a. strækningen Øster Søgade og Nørre Søgade. (nævnt som Søgaderne).

Det er visionsløst og direkte hensynsløst, at man vil tillade/anbefale yderligere trafik – herunder kørsel med ”lastvogntog” over 18 ton på en vejstrækning, der kun har et spor i hver retning og som samtidig løber langs et meget stort rekreativt område, de ”fredede søer”, der benyttes af et meget stort antal men-nesker til løb/motion/hundeluftning/børn der ser på svaner og andre der blot vil nyde byens blå lunger – fiskehejren m.v.

Os borgere – ved denne strækning – er i forvejen belastet langt ud over de maksimale grænser for såvel partikel- som støjforurening, idet grænserne over-skrides, når der kører mere end 10.000 biler i døgnet på Søgaderne – allerede sidste år kørte der 35.000 biler i døgnet. Det er en overskridelse på 250 % - det må give stof til eftertanke!

Alligevel har man tilladt sig at ”lukke” Nørrebrogade, hvor der før lukningen kørte 15.000 biler i døgnet.

Vi skal derfor opfordre Borgerrepræsentationen til omgående at annullere strate-giplanen og tilbageføre trafikken til de øvrige gader som hidtil – i modsat fald vil der blive anlagt sag - i henhold til EF/EU dommen, der gav borgeren i Tyskland medhold – idet vi mener, at kommunen med seneste tiltag fuldstændig ansvarsløst, udsætter en gruppe borgere for en endnu større miljøbelastning og dermed yderligere fare for uhelbredelig skade for helbredet til følge.

Vi har erkendt, at der er store trafikale problemer i København og har derfor ikke reageret hidtil – men med det seneste udspil om tung trafik er borgerre-præsentationen gået for vidt! -

”Borgerinitiativet Red Søerne” – www.redsoerne.blogspot.com

mandag den 28. september 2009

Iselin C. Hermann's tale ved demonstrationen den 26/9

Tak fordi I er med til at markere modstand mod kommunens visionsløse plan om tung trafik langs søerne.

Det er visionsløst at foreslå at store diseldrevne lastvognstog, som skal fra Frihavnen og ud at fange motorvejsnettet for at komme videre op i Skandinavien, skal køre langs søerne.

Visionsløst at presse yderligere trafik ind på en tosporet vej, hvor biler i forvejen danner prop i myldretiden.

Visionsløst når det politiske mantra er ”bæredygtig trafik” og ”klimavenlige storbyer”.

Er I klar over at København er mere forurenet end New York? Det er sandt. I New York er partikelforureningen 14, 9 i København er den 21!

Er I klar over at på denne strækning er den øvre grænse for luftforurening nået ved 10.000 biler i døgnet? Det er simpelthen EU-direktiv for hvor meget forurening vi kan tåle. Ved den seneste måling (som er et år gammel) var belastningen 35.000 biler i døgnet. Kommunen oplyser selv, at grænser er overskredet med 70 procent, men ifølge almindelig husmorregning er forureningen overskredet med 250 procent!

Det er visionsløst at lukke Nørrebrogade (hvor der før lukningen kørte 15.000 biler i døgnet) og spærre to spor af på Nørre Voldgade, sænke hastighedsbegrænsningen på Farimagsgade kun med den ene formål at presse AL trafikken ud i Søgaderne.

Er I klar over, at vores politikere fuldstændig ignorerer en forurening som overskrider EU’s grænseværdier, og at vi i henhold til en EU miljødom, der faldt sidste år, har RET til at kræve at kommunen overholder disse grænseværdier?

Vi er snart værtsby for klimptopmødet. Hvor er visionen for bæredygtig trafik og begrænsning af CO2 udslip i denne trafikplanlægning?

Det er ikke kun os som bor i området som bliver gidsler i dette forureningshelvede. Det er svært at, hvad visioner der ligger til grund for at belaste disse smukke OG fredede søer – ja, det er fredede – med yderligere trafik på dette rekreative sted, hvor mange – rigtig mange mennesker kommer for at løbe, (det skal de faktisk lade være med, for løberne gør det jo for at komme i form, men de ødelægger deres lunger ved det). Det er ikke kun løberne som kommer her, men også dem som går tur med ungerne, kysser på bænkene, lufter hunden, går stavgang med veninden.

Miljøbelastningen er allerede langt overskredet. Vi VIL ikke have mere trafik. Det er op til borgerne at kræve visioner for et sundere bymiljø. Vi står overfor et kommunalvalg , hvor vi kan udbede os visioner for Københavns trafik og Københavnernes sundhed.

Med dette ønske giver jeg ordet til socialdemokratiets kandidat til Borgerrepræsentationen og folketinget Lars Weiss.